Přeskočit na obsah

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů v obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

My, obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 18050646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 146, ctíme základní právo každého jednotlivce na ochranu jeho soukromého a rodinného života, jakož i jeho právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o jeho osobě.

Jak přistupujeme k ochraně a zpracování osobních údajů

 • Při zpracování a ochraně osobních údajů se důsledně řídíme právními předpisy, a to zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 • Činnost, v rámci níž dochází ke zpracování osobních údajů, zahájíme pouze v případě, máme- li zákonný důvod pro výkon takovéto činnosti.
 • I když nám svědčí zákonný důvod pro zpracování osobních údajů, vyhodnotíme, zda je nezbytné z naší strany zpracovávat osobní údaje, jakými prostředky budeme zpracovávat osobní údaje a v jakém rozsahu.
 • Analyzujeme rizika, která hrozí subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů nebo která jím hrozí v důsledku porušení zabezpečení jejich osobních údajů.
 • Přijímáme bezpečnostní opatření k zmírnění těchto rizik.
 • Naši zaměstnanci jsou aktivně zapojení do ochrany námi zpracovaných osobních údajů. Jsou si vědomi svých povinností a rizik spojených se zpracováním osobních údajů.
 • Kontrolujeme námi přijatá pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů, jakož i uplatňovaní našich bezpečnostních opatření.
 • Při zavádění nových technologií a technických řešení hodnotíme jejich případný dopad na práva subjektů údajů.

Subjekty údajů informujeme o zpracování jejich osobních údajů

 • Subjektům údajů umožňujeme získat informace o zpracování jejich osobních údajů.
 • Informace jsou subjektům údajů zpřístupněny před zahájením zpracování jejich osobních údajů, a to ústně, v listinné podobě nebo v elektronické podobě tak, jak to je v daném případě obvyklé, a tak, aby subjekt údajů mohl těmto informacím co nejlépe porozumět.

Respektujeme práva subjektu údajů

 • Každý subjekt údajů se v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů může na nás obrátit, a to e-mailem na adresu osobni.udaje@trz.cz nebo jiným odpovídajícím způsobem.
 • Zabýváme se každou žádostí subjektu údajů, kterého umíme identifikovat a ověřit si jeho totožnost, a to z hlediska obsahu a rozsahu jeho žádosti, ale i z hlediska její důvodnosti a přiměřenosti.
 • Subjekt údajů může za podmínek stanovených právními předpisy ve vztahu k nám uplatnit
  • právo na přístup k jeho osobním údajům,
  • právo na opravu jeho osobních údajů, které zpracováváme,
  • právo na omezení zpracování jeho osobních údajů,
  • právo na výmaz jeho osobních, které jsme zpracovali my nebo pro nás naši zpracovatelé,
  • právo podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů nebo
  • právo podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů.
 • Respektujeme, pokud se subjekt údajů obrátí se svou stížnosti přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Potřebujeme-li ke zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, poskytneme subjektu údajů informace o takovémto zpracování osobních údajů tak, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda nám svůj souhlas udělí. Subjekt údajů k udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů nenutíme.
 • Nevydáváme rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, pokud by takové rozhodnutí mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

Komu a jak poskytujeme osobní údaje

 • Osobní údaje subjektů údajů poskytujeme orgánům veřejné moci v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.
 • Máme-li poskytnout osobní údaje dalším příjemcům z jiných důvodů než plnění našich zákonných povinností, vždy prověříme nezbytnost takového poskytnutí co do jeho důvodu a rozsahu.
 • Po našich zpracovatelích osobních údajů požadujeme, aby důsledně plnili své povinnosti, které jím vyplývají z GDPR, z dalších příslušných právních předpisů a ze smluv, které s nimi uzavíráme v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Základní informace o zpracování osobních údajů v obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Jsme obchodní společností, která je hutním podnikem prodávajícím své výrobky odběratelům působícím v Evropské unii a v dalších zemích. Jsme významným zaměstnavatelem, který podporuje kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací aktivity ve svém regionu i mimo něj. V souvislosti s těmito činnostmi zpracováváme osobní údaje zejména v následujících oblastech a za následujících podmínek:

Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích

 • Jsme správcem osobních údajů naších stávajících a bývalých zaměstnanců.
 • Právními důvody, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců, jsou zejména naše zákonné povinnosti vůči zaměstnancům a orgánům veřejné moci a naplňování smluvních povinnosti, k nimž jsme se ve vztahu k zaměstnancům zavázali.
 • V rámci pracovněprávních vztahů také realizujeme své oprávněné zájmy, jako je naše právo organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnance, chránit naše důvěrné informace a naše know-how, chránit náš majetek, zajistit bezpečnost a integritu našich IT systémů a propagovat naši obchodní společnost a její výrobky; naplňování těchto zájmů nás také opravňuje zpracovávat osobní údaje našich zaměstnanců.
 • Některé osobní údaje zaměstnanců zpracováváme v zájmu ochrany jejich života a zdraví.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců a další údaje související s výkonem jejich práce pro naší obchodní společnost.
 • Osobní údaje zaměstnanců poskytujeme orgánům veřejné moci, našim dodavatelům služeb v oblasti BOZ, ostrahy a péče o zaměstnance a poskytovateli pracovnělékařských služeb, a to v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby nám tito dodavatelé tyto služby řádně poskytovali.
 • O uchazečích o zaměstnání vedeme nezbytné údaje pro účely vyhodnocení jejich žádosti o zaměstnání a porovnání těchto žádostí se žádostmi jiný uchazečů.
 • K zařazení uchazeče o zaměstnání do naší databáze uchazečů o zaměstnání vyžadujeme jeho souhlas.

Zpracování osobních údajů žáků a studentů středních a vysokých škol

 • Osobní údaje žáků a studentů středních a vysokých škol zpracováváme v rozsahu nezbytném k výkonu jejich praxe a odborného výcviku na našich pracovištích.
 • Tyto údaje poskytujeme jejich vzdělávacímu zařízení a některým našim dodavatelům služeb, a to v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby nám tito dodavatelé tyto služby řádně poskytovali.

Zpracování osobních údajů ve smluvních vztazích

 • Osobní údaje našich smluvních partnerů, jejich zástupců a zaměstnanců zpracováváme k plnění našich zákonných a smluvních povinností a pro účely realizace našich oprávněných zájmů.
 • Takovým naším oprávněným zájmem je také vedení jednání o uzavření smlouvy a o její změně, propagace naší obchodní společnosti a nabízení jejích výrobků.
 • O našich stávajících a potencionálních smluvních partnerech a jejich zástupcích zpracováváme pouze nezbytné identifikační a kontaktní údaje a dále údaje související s jednáním o uzavření smlouvy a s její realizací.
 • Osobní údaje našich stávajících a potencionálních smluvních partnerů a jejich zástupců poskytujeme našim obchodním zástupcům.

Zpracování osobních údajů při ochraně našeho majetku a práv

 • Za účelem zabezpečení našeho majetku regulujeme vstup do našeho areálu a na naše pracoviště. K tomu zpracováváme osobní údaje osob vstupujících do těchto prostor v rozsahu jejich identifikačních a kontaktních údajů, důvodu a době jejich vstupu do našeho areálu a pobytu v něm, údaje o jejich případných zaměstnavatelích a údaje související s činností, kterou vykonávají v našem areálu a na našich pracovištích.
 • V zájmu chránit náš majetek před odcizením a poškozením a rovněž z důvodu ochrany života a zdraví našich zaměstnanců a třetích osob monitorujeme prostory našeho areálu a našich pracovišť kamerovými systémy.
 • Chráníme bezpečnost a integritu našich IT systémů, v nichž zpracováváme osobní údaje, důvěrné informace a naše know-how. Monitorujeme účelnost využívání našeho hardwaru a softwaru. K těmto účelům zpracováváme osobní údaje osob s přístupem k těmto IT systému v rozsahu jejich identifikačních a kontaktních údajů, přístupových údajů a některých údajů vytvořených jejich aktivitou v rámci našich IT systémů.

Vedle této základní informace informujeme subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů také v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů.


Ochrana osobních údajů Moravia Steel a.s.

Zásady zpracování osobních údajů Moravia Steel a.s.