Přeskočit na obsah

V Třineckých železárnách je věnována velká pozornost vlivu na klimatické změny a snižování emisí skleníkových plynů. Díky řadě dokončených ekologických projektů se nám daří výrazně snižovat emise prachu a také polycyklických aromatických uhlovodíků či dioxinů. Aktivně přistupujeme k omezování skleníkových plynů masivní výsadbou stromů. Cílem všech našich činností a investičních akcí je do roku 2030 postupně snížit emise o 55 % oproti roku 1990.

Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1982–2024 (t/rok)

V oblasti ochrany vod se snažíme o hospodárné využívání tohoto přírodního zdroje. Na všech výrobních provozech hutě jsou vybudovány uzavřené vodní okruhy zajišťující recirkulaci průmyslových vod. Veškeré průmyslové odpadní vody jsou monitorovány a předávány k vyčištění jiným subjektům v souladu s příslušnými kanalizačními řády.

V Třineckých železárnách vzniká celá řada odpadů včetně nebezpečných. S odpady nakládáme plně v souladu s platnou legislativou. V první řadě je naší snahou předcházet vzniku odpadů a pokud to z technického nebo ekonomického hlediska není možné zajistit, aby vzniklé odpady byly materiálově nebo energeticky využity.

Cirkulární ekonomika je významnou součástí našich snah o záchranu planety.

Cirkulární ekonomika v TŽ–MS

Každoroční stanovení cílů v oblasti úspor energií a zvyšování energetické účinnosti má pozitivní dopad na snižování emisí skleníkových plynů. Mezi další opatření patří také každoroční výsadba nové zeleně, údržba rozsáhlé stávající zeleně, či projekty na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Připravuje se rovněž náročný projekt transformace technologie výroby oceli s cílem výrazně snížit emise CO2 do roku 2030.

Významnou součástí programu ochrany životního prostředí je rovněž péče o zeleň v areálu huti, respektování biokoridoru řeky Olše a jejich přítoků, či ochrana a podpora volně žijících živočichů.