Přeskočit na obsah

Oznámení protiprávního jednání a ochrana oznamovatele

I. Vnitřní oznamovací systém

Společnost MORAVIA STEEL a.s. se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 634 74 808, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1297 (dále jen „Společnost“) zavedla v souladu s § 8 a následně zák. č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné činit oznámení o možném protiprávním jednání k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti nebo osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu nebo přestupku se sazbou pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, jakož i další jednání uvedená v § 2 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

II. Oznámení

 1. Oznámení o protiprávním jednání uvedeném shora (dále jen „Oznámení“) může podat osoba, která pro Společnost vykonává závislou práci v základním pracovně právním vztahu (zaměstnanec), dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž a také člen orgánu Společnosti. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, s výjimkou členů orgánů Společnosti.

 2. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat shora uvedené údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě (viz. níže) známa.

III. Příslušná osoba

 1. Příslušná osoba přijímá a posuzuje Oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (dále jen „Příslušná osoba“).

 2. Příslušnou osobou určenou Společností je pan Ing. Jaromír Konderla, telefonní číslo: 558 536 770, e-mail: jaromir.konderla@moravia-steel.cz, adresa pro doručování Oznámení v listinné podobě: MORAVIA STEEL a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, k rukám Ing. Jaromíra Konderly, „Důvěrné“. V době jeho nepřítomnosti je Příslušnou osobou Ing. Květoslava Stryczková, telefonní číslo: 558 535 399, e-mail: kvetoslava.stryczkova@moravia-steel.cz, adresa pro doručování Oznámení v listinné podobě: MORAVIA STEEL a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, k rukám Ing. Květoslavy Stryczkové, „Důvěrné“.

 3. Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, pokud zákon o ochraně oznamovatelů nestanoví jinak.

IV. Příjímání a vyřizování oznámení

 1. Oznámení lze podat: (i) elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy Příslušné osoby, v listinné podobě (listinnou zásilkou) na adresu pro doručování Oznámení v listinné podobě uvedenou v čl. III. odst. 2 shora, (iii) telefonicky na telefonním čísle Pověřené osoby nebo (iv) osobně Příslušné osobě na osobní schůzce, přičemž Příslušná osoba je povinna Oznámení přijmout do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 2. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí Oznámení, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne jeho přijetí. To neplatí, jestliže Příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

 3. Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v Oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

 4. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

 5. V případě, že Oznámení není vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a poučí oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

 6. Bylo-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Věta druhá odstavce 2 se použije obdobně.

V. Ochrana oznamovatele

 1. Ochrana před odvetnými opatřeními ze strany Společnosti vůči oznamovateli podle § 4 zákona o ochraně oznamovatele (např. rozvázání pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy, přeložení nebo převedení na jinou práci) nenáleží oznamovateli, který učinil Oznámení, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

 2. Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli ochrana před odvetnými opatřeními až od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

VI. Vnější oznamovací systém

Oznámení je také možné učinit prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR, a to bez toho, že by předtím oznamovatel musel využil vnitřní oznamovací systém Společnosti. Lze však doporučit, aby Oznámení bylo podáno nejprve prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a teprve v případě, že nebylo řádně anebo včasně posouzeno z hlediska jeho důvodnosti, bylo podáno u Ministerstva spravedlnosti ČR.