Životní prostředí

Program ochrany životního prostředí je pro nás již po řadu let samozřejmostí. Díky dlouhodobé koncepční práci a neustálým investicím do projektů na ochranu životního prostředí a modernizace výrobních zařízení, TŽ úspěšně pokračují ve snižování svého negativního vlivu na okolí.

Plnění všech požadavků legislativy i platných povolení v oblasti životního prostředí, včetně všech emisních limitů považujeme za naprosto nezbytné. To je dokládáno výsledky měření prováděnými akreditovanými laboratořemi. Výrobní zařízení TŽ jsou rovněž provozována na úrovni nejlepších dostupných technik pro výrobu železa a oceli, dle Rozhodnutí EK 2012/135/EU.

V oblasti ochrany ovzduší došlo v průběhu uplynulých let, v návaznosti na řadu dokončených ekologických investičních projektů, k výraznému snížení emisí prachu o více než dvě třetiny. Všechny podstatné zdroje znečišťování jsou dnes vybaveny moderními tkaninovými odlučovači. Velmi významně byly sníženy také emise polycyklických aromatických uhlovodíků či dioxinů. Další nové projekty ke snížení emisí do ovzduší jsou postupně připravovány.

TŽ jsou rovněž aktivním účastníkem evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropy 2003/87/EC. TŽ jsou držitelem certifikátu World Steel Association, jako člen přispívající k úsilí snížit emise CO2. Již neoddělitelnou součástí politiky TŽ je každoroční stanovení cílů v oblasti úspor energií a zvyšování energetické účinnosti, což má pozitivní dopad na snižování emisí skleníkových plynů.

V oblasti ochrany vod je snaha o hospodárné využívání tohoto přírodního zdroje. Na všech výrobních provozech TŽ jsou proto vybudovány uzavřené vodní okruhy zajišťující recirkulaci průmyslových vod. Veškeré průmyslové odpadní vody jsou monitorovány a předávány k vyčištění jiným subjektům v souladu s příslušnými kanalizačními řády.

V Třineckých železárnách vzniká celá řada odpadů včetně nebezpečných. S odpady je nakládáno plně v souladu s platnou legislativou. Snahou je v první řadě předcházet vzniku odpadů a pokud to z technického nebo ekonomického hlediska není možné, zajistit, aby vzniklé odpady byly materiálově nebo energeticky využity. Ukládání odpadů na skládky je maximálně omezováno a je k němu přistupováno pouze v případě, že jiný způsob odstranění odpadu není možný.

V poslední době se daří snižovat produkci odpadů TŽ využíváním zbytkových materiálů z výroby železa a oceli jako vedlejších produktů opětovně v hutním cyklu.

Významnou součástí programu ochrany životního prostředí je rovněž péče o zeleň v areálu huti, respektování biokoridoru řeky Olše a jejich přítoků, či ochrana a podpora volně žijících živočichů.

Již dlouhodobě je v TŽ zaveden, udržován a rozvíjen systém environmentálního managementu, nyní podle normy EN ISO 14001: 2015. Tento systém je účinným nástrojem neustálého zlepšování v oblasti řízení ochrany životního prostředí s důrazem na prioritní řešení významných environmentálních aspektů. V TŽ je rovněž zaveden systém energetického managementu podle normy EN ISO 50001: 2011.

 

Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1980-2019 (t/rok)

Graf emisí do ovzduší 1980 - 2019

Zpráva o společenské odpovědnosti

ikona zprávy CSR Zpráva o společenské odpovědnosti 2021 v pdf, 7,7 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2020 v pdf, 5,7 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2019 v pdf, 4,4 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2018 v pdf, 3,4 MB

 

 

Prohlášení TŽ k chemické legislativě

ochranná známka TŽ Prohlášení SHVC
Prohlášení o registraci železa dle REACH
Prohlášení RoHS
Informace k bezpečnostnímu listu pro ocel

Iniciativa průmyslníků pro podporu transformace Moravskoslezského kraje k nízkouhlíkové ekonomice

Politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS

dle ČSN EN ISO 9001, IATF 16 949, API SPEC. Q1, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL a.s., je výroba a prodej hutních výrobků, u kterých je zvyšována jejich finalizace  a přidaná hodnota. Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality,  snižování zátěže životního prostředí včetně aktivit ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně klimatu, aplikace principů oběhového hospodářství, péče o zdraví zaměstnanců a plán akcí pro optimální zlepšování EnMS, vedoucí ke zdokonalování energetické hospodárnosti a dosahování cílových energetických hodnot. S vědomím společenské odpovědnosti ke všem zainteresovaným stranám a se snahou o udržitelný rozvoj obou firem i regionu jsou v jednotlivých oblastech strategického rámce definovány tyto zásady:

A. Partnerství

Zákazníci, zpracovatelé našeho materiálu i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Základem je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů. Důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů drátů, speciální tyčové oceli a výrobků z ní, kolejnic a bezešvých trubek.

Partnerství s dodavateli významných komodit, služeb a energií umožňuje zodpovědně plánovat i reagovat na okamžitou situaci uvnitř i vně hutě.

Reagujeme na požadavky partnerů včetně státních a regionálních orgánů na snižování environmentálních dopadů použitých technologií a výrobků a postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Naší snahou je dodržovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, zabránit poškození zdraví zaměstnanců partnerských firem a dodavatelů na území TŽ-MS. Poskytujeme partnerům všechny relevantní informace.

Principy partnerství uplatňujeme také vůči zaměstnancům a sociálním partnerům. Posilováním prvků spolupráce, vzájemné důvěry, sdílení informací posilujeme vědomí spoluodpovědnosti za plnění výrobních úkolů dle požadavků zákazníků a spoluodpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce i výrobků.


B. Technologie

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na trvalé zlepšování kvality výrobků, zavádění nových výrobků a výrobních technologií tak, aby:

 • byly splněny současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů na kvalitu dodávek,
 • byly splněny požadavky na výrobky v regulované sféře (stavebnictví, tlakové nádoby),
 • byly efektivně využívány suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba s očekávaným pozitivním vlivem na produkci skleníkových plynů v rámci ochrany klimatu,
 • byla brána v úvahu i energetická náročnost procesů s upřednostněním energeticky úsporných technologií a zařízení v případech možnosti výběru s více variant,
 • bylo omezováno množství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich především materiálového využití v souladu s principy oběhového hospodářství,
 • byly preventivně snižovány negativní dopady výroby na zdraví lidí, životní prostředí a majetek,
 • byl minimalizován výskyt závažných havárií a jejich dopad na zdraví a životy lidí, životní prostředí, majetek a výsledky podnikání,

C. Lidé

Základem pro zajištění kvalifikovaného personálu pro potřeby TŽ-MS je efektivní spolupráce se státními, regionálními i soukromými školami, zejména technického směru. Systém přípravy zaměstnanců zajišťuje potřeby všech stávajících a připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových zaměstnanců. Zvyšování intelektuálního kapitálu je základním přístupem v řízení lidských zdrojů, což vede ke zvyšování:

 • kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích místech,
 • vědomí odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost výrobků,
 • vědomí odpovědnosti za své zdraví, zdraví spoluzaměstnanců a pracovní prostředí,
 • environmentálního povědomí s cílem prevence zaměřené na snižování znečištění prostředí,
 • úrovně prevence závažných havárií na všech stupních řízení,
 • vědomí nutnosti efektivního hospodaření s energiemi a zamezení jejich plýtvání.

D. Řízení

Ve výrobních i podpůrných činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování všech certifikovaných systémů řízení.

Výrobní procesy, jakožto největší spotřebitelé, plánují svou výrobu s ohledem na optimalizaci spotřeb energií s cílem nepřekračovat stanovené cílové hodnoty při zajištění shody s požadavky na pracovní i celkové životní prostředí.

Systém řízení ve skupině TŽ-MS reaguje na měnící se podnikatelské prostředí optimalizací řídících i výrobních procesů zejména zaváděním progresivních plánovacích systémů, automatizace a robotizace.

Ve finalizačních procesech výroby je uplatňována strategie nulových chyb, a to zejména pro dodávky do řetězců automobilového a petrolejářského průmyslu.

Je kladen důraz na interní a externí komunikaci se zainteresovanými stranami o dosažených výsledcích. Jsou vytvářeny podmínky pro široké zapojení zaměstnanců do problematiky zlepšování integrovaného systému vč. úspor energií a je vyžadován jejich aktivní přístup.


Závazek vedení TŽ, MS

Každý člen vedení v rámci svých kompetencí:

 • zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití,
 • přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami,
 • vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.

 

Vedení společností očekává od vedoucích zaměstnanců:

 • dodržování Zásad chování obchodní společnosti, zejména zamezení korupce a dodržování lidských práv,
 • že pracovní činnosti budou prováděny bezpečnými pracovními postupy,
 • rozpracování této Politiky do měřitelných cílů,
 • rozpracování cílů do programů zlepšování s cílem zvýšit úroveň integrovaného systému řízení a eliminovat příčiny procesních rizik.

 

Vedení společností očekává od všech svých zaměstnanců:

 • dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování nákladů na všech pracovištích,
 • že nebudou lhostejní k plýtvání elektřiny, vody, plynů a všech dalších druhů energií na pracovištích,
 • že budou pracovat způsobem, který neohrožuje jejich zdraví a zdraví spoluzaměstnanců,
 • že budou jednat v souladu s legislativou a budou dbát na oprávněné zájmy zaměstnavatele a spoluzaměstnanců.

 

Tato politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci je dále rozpracována do cílů kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS.

 

V Třinci dne 15. 2. 2022

Ing. Jan Czudek, v.r., generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mgr. Krzysztof Ruciński, v.r., obchodní ředitel, MORAVIA STEEL a.s.