<< zpět

Neoddělitelnou součástí podnikatelského programu Třineckých železáren je už po řadu let program ochrany životního prostředí. Snahou Třineckých železáren je neustále snižovat ekologickou zátěž ve svém okolí. Dlouhodobá koncepční práce v této oblasti se postupně pozitivně projevuje v okolní krajině.

Neustálé snižování vypouštění plynných emisí a prachu se projevuje v postupné regeneraci okolních beskydských lesů.

Systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod zajišťuje šetrné nakládání s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod vypouštěných do vodního toku.

Rovněž nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které v procesu výroby Třineckých železáren vznikají, odpovídá požadavkům doby. Značná část odpadů je recyklována a znovu použita v hutní výrobě, část odpadů je využita jako druhotná surovina pro další zpracování v jiných odvětvích průmyslu. Odpad, který není recyklovatelný a jinak zpracovatelný se ukládá na řízených skládkách tak, že jeho ukládání odpovídá přísným hygienickým normám daných zákonem o odpadech.

Starost o přírodní zeleň na území hutě je neoddělitelnou součástí programu ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je také péče o biokoridor podél řeky Olše, která protéká v délce téměř 7 km železárnami a také úpravy zelených ploch ve městě Třinci a jeho okolí. Významnou aktivitou je také řešení starých ekologických zátěží, kde je již zpracován realizační projekt sanace kontaminovaného území. I na tomto poli již bylo dosaženo prvních úspěchů a podle zpracovaného dlouhodobého programu je připraveno postupné vyřešení tohoto finančně i technicky náročného úkolu.

Všechna zmiňovaná fakta prokazují, že Třinecké železárny mají permanentní zájem neustále snižovat vliv hutní výroby na zatížení životního prostředí.

Emise vypouštěné do ovzduší v letech 1982-2017 (t/rok)

Graf emisí do ovzduší 1980 - 2017

Zpráva o společenské odpovědnosti

ikona zprávy CSR Zpráva o společenské odpovědnosti 2018 v pdf, 3,4 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2017 v pdf, 3,6 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2016 v pdf, 3,1 MB
Zpráva o společenské odpovědnosti 2015 v pdf, 2,9 MB

 

Prohlášení TŽ k chemické legislativě

ochranná známka TŽ Prohlášení SHVC
Prohlášení o registraci železa dle REACH
Prohlášení RoHS
Informace k bezpečnostnímu listu pro ocel

Dobrovolná dohoda uzavřená s Ministerstvem životního prostředí ČR a Moravskoslezským krajem dne 24.4.2018