Řídicí systémy

Systém řízení společnosti slouží k naplňování podnikatelské strategie, jejímž cílem je postupné zvyšování podílu výrobků z ušlechtilých ocelí, vytváření a rozvoj výrobkových řetězců a intenzivní využívání aktiv při současném růstu rentability tržeb. Úsilím všech zaměstnanců společnosti je zvyšování přidané hodnoty dlouhých válcovaných výrobků, které tvoří rozhodující část produkce společnosti Třinecké železárny.

Základními principy řízení je liniová organizační struktura, procesní a projektové řízení. Ani jeden z principů není uplatňován samostatně, řízení je postaveno na jejich promyšleném kombinování. Pro získání nezbytné zpětné vazby k vymezení a kontrole plnění strategických cílů je nastaven systém ukazatelů pro řízení výkonnosti Balanced scorecard (BSC) a systém pravidelných reportingů.

V souvislosti s probíhající celosvětovou hospodářskou krizí byly v létech 2009-2010 stanoveny vedením společnosti zásady řízení pro všechny strategické oblasti (Partnerství, Technologie, Lidé, Řízení). V rámci tzv. krizového managementu byla v průběhu roku 2010 přijata řada opatření k efektivnímu hospodaření a především k zajištění finanční stability společnosti.

Nejvýznamnějším počinem v oblasti informačních systémů společnosti Třinecké železárny, v roce 2010 byla jejich úprava tak, aby kapacity společnosti VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., po uskutečnění fúze mohly fungovat jako provoz Třineckých železáren. Ve společnosti METALURGIA S.A. v Radomsku byl implementován informační systém dle standardů využívaných ve společnostech skupiny.

V roce 2010 se Třinecké železárny přihlásily k zásadám společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Proto jsme také započali s integrací CSR do celého systému řízení.

Třinecké železárny mají majetkový podíl ve třech desítkách společností, ať už s rozhodujícím, podstatným nebo menšinovým vlivem. Většina dceřiných společností Třineckých železáren je orientována na činnosti přímo nebo zprostředkovaně související s podnikáním v oboru hutnictví a toto zaměření odpovídá dlouhodobé podnikatelské strategii společnosti Třinecké železárny.

Řízení kapitálových účastí Třineckých železáren se zaměřuje zejména na tvorbu strategických cílů, koordinaci podnikatelských záměrů, tvorbu investiční, finanční a obchodní strategie, a sjednocování hlavních procesů. Cílem je zvyšování hodnoty dceřiných společností. Přínos vybraných společností s kapitálovou účastí Třineckých železáren pro skupinu je pravidelně kontrolován a vyhodnocován formou rozborů a reportingů.