Systém kvality a EMS

Certifikovaný systém kvality podle ČSN ISO 9001 je ve shodě s mezinárodními normami a předpisy. Poskytuje záruky toho, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se zákazníkem definovanými požadavky.

Od roku 1991, kdy bylo rozhodnuto o vybudování systému kvality v Třineckých železárnách podle požadavků evropských norem ISO řady 9000, probíhala po dobu dvou let přípravná fáze zakončena v říjnu 1993 úspěšným certifikačním auditem.

Zavedený systém kvality, který plně odpovídá požadavkům EN ISO 9001 v posledním platném znění, pokrývá všechny předvýrobní, výrobní a povýrobní činnosti v hutních provozech a reaguje na všechny podstatné změny uvnitř i vně společnosti.

Výrobkové certifikáty na více než 50 hutních výrobků Třineckých železáren pak dávají našim zákazníkům záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené specifickými normami nebo podmínkami.

Třinecké železárny mají od roku 2001 zaveden a certifikován také environmentální systém řízení podle normy EN ISO 14 001.

Od června 2008 byl zaveden a certifikován management kvality automobilového průmyslu podle normy ISO/TS 16949:2002, který nahrazoval a navazoval na systém kvality provozovaný již od roku 2000 dle norem řady VDA 6.

V současnosti jsou Třinecké železárny certifikovány podle normy pro automobilový průmysl IATF 16949 : 2016.

Vedle certifikátů jakosti obdržely Třinecké železárny v oblasti kvality následující ocenění:

 1. Třinecké železárny do systému kvality zapracovaly aktivity spadající do systému společenské odpovědnosti, což bylo oceněno v roce 2011 Národní cenou za společenskou odpovědnost
 2. Systém řízení kvality spolu se systémem řízení environmentu a společenskou odpovědností Třineckých železáren doprovázený vysokou úrovní kvality dodávek byl veřejně odměněn udělením ceny Nejlepší dodavatel firmou SKF za rok 2010
 3. Dále byl náš systém kvality oceněný udělením Diplomu za vysokou úroveň kvality firmou TIMKEN Polska za rok 2011

 

Certifikáty kvality

ISO9001 ilustrační obrázek

CERTIFIKÁT ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001:2015 ve formátu pdf
 

ISO14001 ilustrační obrázek

CERTIFIKÁT ISO 14001:2015

Certifikát ISO 14001:2015 ve formátu pdf
 

 

ISO/TS 16949 ilustrační obrázek

CERTIFIKÁT IATF 16949:2016

Certifikát IATF 16949:2016 ve formátu pdf
 

 

ISO 50001:2011 ilustrační obrázek

CERTIFIKÁT ISO 50001:2011

Certifikát ISO 50001:2018 ve formátu pdf
 

       Akreditace Transportation and Power Generation

        Akreditace Transportation and Power Generation

 

VÝROBKOVÉ CERTIFIKÁTY

Seznam výrobkových certifikátů podle skupin výrobků

 

 

Politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS

dle ČSN EN ISO 9001, IATF 16 949, API SPEC. Q1, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL a.s., je výroba a prodej hutních výrobků, u kterých je zvyšována jejich finalizace a přidaná hodnota. Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality, snižování zátěže životního prostředí včetně aktivit ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně klimatu, aplikace principů oběhového hospodářství, péče o zdraví zaměstnanců a plán akcí pro optimální zlepšování EnMS, vedoucí ke zdokonalování energetické hospodárnosti a dosahování cílových energetických hodnot. S vědomím společenské odpovědnosti ke všem zainteresovaným stranám a se snahou o udržitelný rozvoj obou firem i regionu jsou v jednotlivých oblastech strategického rámce definovány tyto zásady:

A. Partnerství

Zákazníci, zpracovatelé našeho materiálu i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Základem je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů. Důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů drátů, speciální tyčové oceli a výrobků z ní, kolejnic a bezešvých trubek.

Partnerství s dodavateli významných komodit, služeb a energií umožňuje zodpovědně plánovat i reagovat na okamžitou situaci uvnitř i vně hutě.

Reagujeme na požadavky partnerů včetně státních a regionálních orgánů na snižování environmentálních dopadů použitých technologií a výrobků a postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Naší snahou je dodržovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, zabránit poškození zdraví zaměstnanců partnerských firem a dodavatelů na území TŽ-MS. Poskytujeme partnerům všechny relevantní informace.

Principy partnerství uplatňujeme také vůči zaměstnancům a sociálním partnerům. Posilováním prvků spolupráce, vzájemné důvěry, sdílení informací posilujeme vědomí spoluodpovědnosti za plnění výrobních úkolů dle požadavků zákazníků a spoluodpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce i výrobků.


B. Technologie

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na trvalé zlepšování kvality výrobků, zavádění nových výrobků a výrobních technologií tak, aby:

 • byly splněny současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů na kvalitu dodávek,
 • byly splněny požadavky na výrobky v regulované sféře (stavebnictví, tlakové nádoby),
 • byly efektivně využívány suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba s očekávaným pozitivním vlivem na produkci skleníkových plynů v rámci ochrany klimatu,
 • byla brána v úvahu i energetická náročnost procesů s upřednostněním energeticky úsporných technologií a zařízení v případech možnosti výběru s více variant,
 • bylo omezováno množství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich především materiálového využití v souladu s principy oběhového hospodářství,
 • byly preventivně snižovány negativní dopady výroby na zdraví lidí, životní prostředí a majetek,
 • byl minimalizován výskyt závažných havárií a jejich dopad na zdraví a životy lidí, životní prostředí, majetek a výsledky podnikání,

C. Lidé

Základem pro zajištění kvalifikovaného personálu pro potřeby TŽ-MS je efektivní spolupráce se státními, regionálními i soukromými školami, zejména technického směru. Systém přípravy zaměstnanců zajišťuje potřeby všech stávajících a připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových zaměstnanců. Zvyšování intelektuálního kapitálu je základním přístupem v řízení lidských zdrojů, což vede ke zvyšování:

 • kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích místech,
 • vědomí odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost výrobků,
 • vědomí odpovědnosti za své zdraví, zdraví spoluzaměstnanců a pracovní prostředí,
 • environmentálního povědomí s cílem prevence zaměřené na snižování znečištění prostředí,
 • úrovně prevence závažných havárií na všech stupních řízení,
 • vědomí nutnosti efektivního hospodaření s energiemi a zamezení jejich plýtvání.

D. Řízení

Ve výrobních i podpůrných činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování všech certifikovaných systémů řízení.

Výrobní procesy, jakožto největší spotřebitelé, plánují svou výrobu s ohledem na optimalizaci spotřeb energií s cílem nepřekračovat stanovené cílové hodnoty při zajištění shody s požadavky na pracovní i celkové životní prostředí.

Systém řízení ve skupině TŽ-MS reaguje na měnící se podnikatelské prostředí optimalizací řídících i výrobních procesů zejména zaváděním progresivních plánovacích systémů, automatizace a robotizace.

Ve finalizačních procesech výroby je uplatňována strategie nulových chyb, nulového zpoždění v dodávkách, a to zejména pro dodávky do řetězců automobilového a petrolejářského průmyslu.

Je kladen důraz na interní a externí komunikaci se zainteresovanými stranami o dosažených výsledcích. Jsou vytvářeny podmínky pro široké zapojení zaměstnanců do problematiky zlepšování integrovaného systému vč. úspor energií a je vyžadován jejich aktivní přístup.


Závazek vedení TŽ, MS

Každý člen vedení v rámci svých kompetencí:

 • zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití,
 • přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami,
 • vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.

 

Vedení společností očekává od vedoucích zaměstnanců:

 • dodržování Zásad chování obchodní společnosti, zejména zamezení korupce a dodržování lidských práv,
 • že pracovní činnosti budou prováděny bezpečnými pracovními postupy,
 • rozpracování této Politiky do měřitelných cílů,
 • rozpracování cílů do programů zlepšování s cílem zvýšit úroveň integrovaného systému řízení a eliminovat příčiny procesních rizik.

 

Vedení společností očekává od všech svých zaměstnanců:

 • dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování nákladů na všech pracovištích,
 • že nebudou lhostejní k plýtvání elektřiny, vody, plynů a všech dalších druhů energií na pracovištích,
 • že budou pracovat způsobem, který neohrožuje jejich zdraví a zdraví spoluzaměstnanců,
 • že budou jednat v souladu se Zásadami chování obchodní společnosti Třinecké železárny, a.s., legislativou a budou dbát na oprávněné zájmy zaměstnavatele a spoluzaměstnanců.

 

Tato politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci je dále rozpracována do cílů kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS.

 

V Třinci dne 15. 2. 2023

Ing. Jan Czudek, v.r., generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mgr. Krzysztof Ruciński, v.r., obchodní ředitel, MORAVIA STEEL a.s.