Polityka bezpieczeństwa

BHP - Bezpieczeństwo i higienia pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny element w polityce personalnej Huty Trzyniec i kluczowy priorytet rozwoju przedsiębiorstwa. Kierownictwo oraz wszyscy pracownicy Huty Trzyniec wyznają nadrzędną zasadę, iż żadne czynności zawodowe nie mogą być wykonywane w sposób zagrażający zdrowiu. Dla Huty Trzyniec priorytetem jest eliminacja wszelkich potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników w przedsiębiorstwie.

Kierownictwo Huty Trzyniec zdecydowanie wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Naszym celem jest nieustanna troska o zdrowie pracowników, klientów oraz wszystkich osób przebywających na terenie zakładu.

Związek zawodowy w pełni popiera idee i zasady tej polityki.

Kierownictwo Huty Trzyniec zobowiązuje się do stworzenia bezpiecznych warunków pracy, przestrzegania wszelkich przepisów prawnych i prowadzenia pracowników do bezpiecznej pracy w zarządzaniu wszystkimi działaniami firmy.

Sukcesywnie realizujemy następujące podstawowe zadania polityki BHP:

• Trwała poprawa warunków pracy oraz obniżanie ryzyka wypadków w miejscu pracy.

• Wprowadzanie nowoczesnych technologii, uwzględniających najwyższy stopień ochrony pracownika.

• Stałe podnoszenie wśród zatrudnionych pracowników świadomości i współodpowiedzialności za zdrowie własne oraz zdrowie innych pracowników.

• Porównywanie wyników osiągniętych przez Hutę Trzyniec w dziedzinie BHP z wynikami innych firm, działających w przemyśle stalowym.

• Zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Kierownictwo Huty Trzyniec ma pełną świadomość znaczenia polityki BHP w rozwoju firmy. Jednym z naszych kluczowych priorytetów jest stworzenie pracownikom takich warunków zatrudnienia, aby w jak najwyższym stopniu wyeliminować wszelkie wypadki przy pracy, urazy czy inne potencjalne niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić podczas czynności zawodowych.

Każdy z dyrektorów i kierowników zapewnia na swoim odcinku sprawne działanie systemu BHP dla identyfikacji, oszacowania i monitorowania potencjalnego ryzyka.

Z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu kadry kierowniczej Huta Trzyniec realizuje programy służące udoskonaleniu procedur ochrony zdrowia pracowników i ochrony środowiska, w którym pracują osoby zatrudnione w Hucie.

Pracownicy są motywowani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przechodzą w tym zakresie wszystkie wymagane szkolenia. Od każdego pracownika oczekujemy współpracy przy realizacji polityki BHP, osobistego zaangażowania w zrozumienie wagi problemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przychylnego nastawiania do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w firmie. Pracownik jest kluczowym ogniwem w łańcuchu działań na rzecz poprawy warunków pracy i eliminacji różnego typu ryzyk zawodowych, jak również wypadków przy pracy.

Polityka personalna akcjonariuszy i kierownictwa Huty Trzyniec zmierza do tego, aby na każdym stanowisku zatrudniony był pracownik mający świadomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, którego postępowanie nie stanie się przyczyną wypadków przy pracy czy też chorób zawodowych.

osvědčení bezpečný podnikŚwiadectwo Bezpiecznego Przedsiębiorstwa w formacie pdf