<< zpět

Oznámení k předkládání akcií a výplatě protiplnění (SQUEEZE OUT)

Mimořádná valná hromada společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (TŽ), konaná dne 31.7.2013, rozhodla o přechodu akcií TŽ ve vlastnictví ostatních akcionářů na společnost MORAVIA STEEL a.s. jako hlavního akcionáře.

Lhůta pro předkládání akcií TŽ: 23.9.2013 – 22.10.2013

Dosavadní vlastníci akcií TŽ resp. jiné oprávněné osoby předloží akcie TŽ ve výše uvedené lhůtě v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod., a to buď v Brně v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., obchodníka s cennými papíry pověřeného společností MORAVIA STEEL a.s. jako hlavním akcionářem TŽ k výplatě protiplnění a současně pověřeného TŽ k převzetí jejích akcií od akcionářů (CYRRUS), nebo v obslužném místě v Domě kultury Trisia v Třinci, nám. Svobody č. 526.

Výše protiplnění za každou jednu akcii TŽ v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč činí částku 1 815 Kč.

Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto společností CYRRUS v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií TŽ anebo na náklady dané oprávněné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií TŽ.

V případě, že protiplnění bude vyšší než 350 000 Kč, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby.

V případě, že bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při předložení akcií TŽ, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena.

Při předložení akcií TŽ jinou než oprávněnou osobou je povinna se tato osoba prokázat plnou mocí udělenou ji k takovému účelu a opatřenou úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby.

Jsou-li akcie TŽ zastaveny, bude protiplnění v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku poskytnuto zástavnímu věřiteli.