<< zpět

Oznámení o prodloužení termínu k předkládání akcií a výplatě protiplnění

Představenstvo společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČO: 180 50 646, se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 146 („Společnost“),

podle § 183l odst. 5 a 6 a § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a příslušných ustanovení stanov Společnosti

tímto oznamuje:

Dne 31.7.2013 rozhodla mimořádná valná hromada Společnosti o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s., IČO: 63474808, sídlo: Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku. Toto rozhodnutí valné hromady bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 12.8.2013 a dne 21.8.2013 byl tento zápis zveřejněn v Obchodním věstníku. Uplynutím měsíce od tohoto zveřejnění přešlo vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře.

Podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku předloží menšinoví akcionáři akcie Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a pokud tak neučiní do měsíce a ani v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.

Podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku tedy představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, kteří dosud nepředložili akcie Společnosti podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku, aby tak učinili v dodatečné lhůtě do dne 20. listopadu 2013 (včetně), a to v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v sídle společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., v Brně, Veveří 111, PSČ 616 00, nebo v obslužném místě v Domě kultury Trisia v Třinci – Lyžbicích, nám. Svobody č. 526. Další informace k předložení akcií Společnosti byly zveřejněny mj. dne 16.8.2013 v Obchodním věstníku pod značkou OV435232-130816.

Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné a za tyto akcie vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie. Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a bez zbytečného odkladu jej zveřejní.