<< zpět

Doporučení dalšího postupu

Představenstvo společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

IČO: 180 50 646
se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová zn.: B 146
(dále jen „Společnost“)

tímto

v návaznosti na dotazy ohledně dalšího postupu při přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře MORAVIA STEEL a.s., IČO: 634 74 808, se sídlem: Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70 (dále jen „hlavní akcionář“), dle rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti konané dne 31.7.2013,

oznamuje, že

  • dnem 18.12.2013 uplynula poslední dodatečná lhůta stanovená Společností pro předložení akcií Společnosti a uplatnění práva menšinových akcionářů na protiplnění hlavního akcionáře za tyto akcie,
  • Společnost připravuje prohlášení akcií Společnosti, nepředložených ani ve shora uvedené dodatečné lhůtě, za neplatné v souladu s § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku, resp. § 346 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Oznámení Společnosti o prohlášení akcií za neplatné bude oznámeno způsobem určeným zákonem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, a rovněž na internetových stránkách společnosti na adrese www.trz.cz (sekce „Informace pro akcionáře“), v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách.
  • přes výše uvedené skutečnosti mohou držitelé akcií Společnosti i nadále uplatnit u hlavního akcionáře právo na protiplnění, to je na finanční náhrady za jimi držené akcie Společnosti, a to v zákonné promlčecí lhůtě.

Osoby uplatňující toto právo na protiplnění musí předložit akcie Společnosti (byť mezitím představenstvem Společnosti prohlášené za neplatné), nebo pravomocné soudní rozhodnutí o umoření listiny (akcie či akcií Společnosti) podle § 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, anebo pravomocné usnesení soudu o umoření listiny (akcie či akcií Společnosti) podle § 185i a násl. občanského soudního řádu.

Výplatu protiplnění nadále provádí společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111, PSČ 616 00. Vyzýváme proto osoby, které mají zájem dodatečně uplatnit své právo na protiplnění, aby v této věci co nejdříve kontaktovaly tuto společnost

  1. poštou na adrese jejího sídla (Brno, Veveří 111, PSČ 616 00), nebo
  2. telefonicky na tel. č. 538 705 742 a 538 705 773, nebo
  3. e-mailem na adrese corporate@cyrrus.cz

a dohodly s ní další postup.