<< zpět

Prohlášení akcií neplatnými

Oznámení
o prohlášení akcií emitovaných společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. za neplatné

Představenstvo společnosti
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

IČO: 180 50 646, se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Spisová zn.: B 146(„Společnost“)

ve smyslu ustanovení § 214 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“), resp. ustanovení § 346 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“),

oznamuje,

že na svém zasedání dne 17. 3. 2014 rozhodlo o prohlášení akcií emitovaných Společností za neplatné takto:

V návaznosti na usnesení mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 31. července 2013 o přechodu všech akcií ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře Společnosti, společnost MORAVIA STEEL a.s., IČO: 634 74 808, se sídlem Třinec – Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, zapsanou v oddílu B, vložce 1297, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, prohlašuje představenstvo Společnosti podle ustanovení § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoníku, resp. podle ustanovení § 387 odst. 2 a § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích, za neplatné níže uvedené kmenové akcie Společnosti, vydané ve formě akcií na majitele (dle rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27. září 2013 došlo ke změně formy na akcie na jméno se zápisem změny v obchodním rejstříku dne 2. října 2013), v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, („Akcie“), které nebyly menšinovými akcionáři Společnosti předloženy ani ve druhé dodatečné lhůtě, která uplynula dnem 18. prosince 2013.

Celkem 74 092 kusů Akcií s číselnými označeními uvedenými v tabulkách v příloze. V těchto tabulkách je ve sloupci A vždy uvedeno příslušné počáteční čtyřčíslí čísel Akcií prohlášených za neplatné a ve sloupci B jsou na stejném řádku uvedena příslušná koncová trojčíslí čísel Akcií s daným počátečním čtyřčíslím, přičemž trojčíslí oddělená pomlčkou znamenají nepřerušenou číselnou řadu počínající trojčíslím před pomlčkou včetně a končící trojčíslím za pomlčkou včetně.

Plný text oznámení včetně tabulek s čísly akcií