<< zpět

Politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS

dle ČSN EN ISO 9001, IATF 16 949, API SPEC. Q1, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001

Klíčovou podnikatelskou aktivitou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a MORAVIA STEEL a.s., je výroba a prodej hutních výrobků, u kterých je zvyšována jejich finalizace a přidaná hodnota. Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality, snižování zátěže životního prostředí včetně aktivit ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně klimatu, aplikace principů oběhového hospodářství, péče o zdraví zaměstnanců a plán akcí pro optimální zlepšování EnMS, vedoucí ke zdokonalování energetické hospodárnosti a dosahování cílových energetických hodnot. S vědomím společenské odpovědnosti ke všem zainteresovaným stranám a se snahou o udržitelný rozvoj obou firem i regionu jsou v jednotlivých oblastech strategického rámce definovány tyto zásady:

A. Partnerství

Zákazníci, zpracovatelé našeho materiálu i dodavatelé jsou považováni za partnery podílející se na kvalitě našich výrobků. Základem je orientace na současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů. Důraz je kladen na rozšiřování spolupráce s těmito partnery především v oblasti nejnáročnějších sortimentů drátů, speciální tyčové oceli a výrobků z ní, kolejnic a bezešvých trubek.

Partnerství s dodavateli významných komodit, služeb a energií umožňuje zodpovědně plánovat i reagovat na okamžitou situaci uvnitř i vně hutě.

Reagujeme na požadavky partnerů včetně státních a regionálních orgánů na snižování environmentálních dopadů použitých technologií a výrobků a postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Naší snahou je dodržovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, zabránit poškození zdraví zaměstnanců partnerských firem a dodavatelů na území TŽ-MS. Poskytujeme partnerům všechny relevantní informace.

Principy partnerství uplatňujeme také vůči zaměstnancům a sociálním partnerům. Posilováním prvků spolupráce, vzájemné důvěry, sdílení informací posilujeme vědomí spoluodpovědnosti za plnění výrobních úkolů dle požadavků zákazníků a spoluodpovědnosti za zajištění bezpečnosti práce i výrobků.


B. Technologie

Rozvoj výrobní základny, technologické a výzkumné činnosti jsou zaměřeny na trvalé zlepšování kvality výrobků, zavádění nových výrobků a výrobních technologií tak, aby:

 • byly splněny současné a budoucí požadavky zákazníků a zpracovatelů na kvalitu dodávek,
 • byly splněny požadavky na výrobky v regulované sféře (stavebnictví, tlakové nádoby),
 • byly efektivně využívány suroviny, materiály a energie a snižována jejich spotřeba s očekávaným pozitivním vlivem na produkci skleníkových plynů v rámci ochrany klimatu,
 • byla brána v úvahu i energetická náročnost procesů s upřednostněním energeticky úsporných technologií a zařízení v případech možnosti výběru s více variant,
 • bylo omezováno množství vznikajících odpadů a zvyšován podíl jejich především materiálového využití v souladu s principy oběhového hospodářství,
 • byly preventivně snižovány negativní dopady výroby na zdraví lidí, životní prostředí a majetek,
 • byl minimalizován výskyt závažných havárií a jejich dopad na zdraví a životy lidí, životní prostředí, majetek a výsledky podnikání,

C. Lidé

Základem pro zajištění kvalifikovaného personálu pro potřeby TŽ-MS je efektivní spolupráce se státními, regionálními i soukromými školami, zejména technického směru. Systém přípravy zaměstnanců zajišťuje potřeby všech stávajících a připravovaných projektů rozvoje se současným potlačením nežádoucí fluktuace klíčových zaměstnanců. Zvyšování intelektuálního kapitálu je základním přístupem v řízení lidských zdrojů, což vede ke zvyšování:

 • kvalifikace, znalostí a schopností zaměstnanců na všech výkonných i řídicích místech,
 • vědomí odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost výrobků,
 • vědomí odpovědnosti za své zdraví, zdraví spoluzaměstnanců a pracovní prostředí,
 • environmentálního povědomí s cílem prevence zaměřené na snižování znečištění prostředí,
 • úrovně prevence závažných havárií na všech stupních řízení,
 • vědomí nutnosti efektivního hospodaření s energiemi a zamezení jejich plýtvání.

D. Řízení

Ve výrobních i podpůrných činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, které ve spojení s projektovým řízením a týmovou prací na všech úrovních jsou základem pro zlepšování všech certifikovaných systémů řízení.

Výrobní procesy, jakožto největší spotřebitelé, plánují svou výrobu s ohledem na optimalizaci spotřeb energií s cílem nepřekračovat stanovené cílové hodnoty při zajištění shody s požadavky na pracovní i celkové životní prostředí.

Systém řízení ve skupině TŽ-MS reaguje na měnící se podnikatelské prostředí optimalizací řídících i výrobních procesů zejména zaváděním progresivních plánovacích systémů, automatizace a robotizace.

Ve finalizačních procesech výroby je uplatňována strategie nulových chyb, nulového zpoždění v dodávkách, a to zejména pro dodávky do řetězců automobilového a petrolejářského průmyslu.

Je kladen důraz na interní a externí komunikaci se zainteresovanými stranami o dosažených výsledcích. Jsou vytvářeny podmínky pro široké zapojení zaměstnanců do problematiky zlepšování integrovaného systému vč. úspor energií a je vyžadován jejich aktivní přístup.


Závazek vedení TŽ, MS

Každý člen vedení v rámci svých kompetencí:

 • zajišťuje dostatečné lidské, materiální, finanční a informační zdroje pro zajištění cílů, přezkoumává jejich dostupnost a přiměřenost a garantuje jejich účelné využití,
 • přijímá rozhodnutí výhradně v souladu s právními předpisy a normami,
 • vede a motivuje zaměstnance k bezpečné práci.

 

Vedení společností očekává od vedoucích zaměstnanců:

 • dodržování Zásad chování obchodní společnosti, zejména zamezení korupce a dodržování lidských práv,
 • že pracovní činnosti budou prováděny bezpečnými pracovními postupy,
 • rozpracování této Politiky do měřitelných cílů,
 • rozpracování cílů do programů zlepšování s cílem zvýšit úroveň integrovaného systému řízení a eliminovat příčiny procesních rizik.

 

Vedení společností očekává od všech svých zaměstnanců:

 • dodržování pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování práce jednotlivce i týmů, která vede ke splnění cílů a snižování nákladů na všech pracovištích,
 • že nebudou lhostejní k plýtvání elektřiny, vody, plynů a všech dalších druhů energií na pracovištích,
 • že budou pracovat způsobem, který neohrožuje jejich zdraví a zdraví spoluzaměstnanců,
 • že budou jednat v souladu se Zásadami chování obchodní společnosti Třinecké železárny, a.s., legislativou a budou dbát na oprávněné zájmy zaměstnavatele a spoluzaměstnanců.

 

Tato politika kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci je dále rozpracována do cílů kvality, životního prostředí, hospodaření s energiemi a ochrany zdraví při práci v TŽ-MS.

 

V Třinci dne 15. 2. 2023

Ing. Jan Czudek, v.r., generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Mgr. Krzysztof Ruciński, v.r., obchodní ředitel, MORAVIA STEEL a.s.