<< back

W ubiegłym roku Huta Trzyniec osiągnęła zysk w wysokości 610 milionów koron

Rok 2019 Huta Trzyniec zamknęła zyskiem wynoszącym 610 milionów koron, który został zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 29 czerwca br. To najniższy wynik ekonomiczny od czasu kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 38,405 miliardów CZK. W 2018 roku było to 40,496 miliardów CZK. W 2019 roku Huta Trzyniec wyprodukowała 2508 kiloton stali, czyli o 75 kiloton mniej niż w roku poprzednim.

„Wynik gospodarczy spółki odzwierciedla trudną sytuację panującą na rynku w drugiej połowie ubiegłego roku. Towarzyszyła temu głównie presja na ceny wyrobów hutniczych, spowodowana silną konkurencją na rynku europejskim. Duży wpływ miał również wzrost cen surowców i energii"; powiedział Tomáš Chrenek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec.

W 2019 roku gospodarka europejska zmagała się ze skutkami wojny handlowej USA- Chiny, a także z napływem taniej stali z krajów trzeciego świata oraz ze słabnącym popytem w branży motoryzacyjnej. Nie mniej istotny był ujemny wzrost spowodowany dramatycznym podniesieniem cen uprawnień do emisji.

Najlepiej sprzedającym się produktem pozostaje drut walcowany

Liderem sprzedaży Huty Trzyniec był tradycyjnie drut ciągniony, którego firma zdołała sprzedać 991 kiloton, z czego prawie 70 % trafiło za granicę. Wielkość sprzedaży prętów i profili stalowych osiągnęła 523 kiloton. Dzięki inwestycjom w nowe technologie rafinacji i przetwarzania, Huta Trzyniec oferowała produkty o wyższej wartości dodanej, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle samochodowym i maszynowym. Wielkość sprzedaży półproduktów przekroczyła 360 kiloton, a szyn oraz asortymentu kolejowego – ponad 260 kiloton.

Inwestycje zmierzają ku automatyzacji i ekologizacji

W ubiegłym roku Huta Trzyniec przeznaczyła na inwestycje 2,195 mld CZK. Koszty całkowite realizowanych inwestycji środowiskowych w 2019 roku wynosiły 547 milionów CZK i odnosiły się głównie do dwóch projektów dotyczących odpylania urządzeń do przygotowania i przeróbki surowców.

W 2020 roku Huta Trzyniec planowała zainwestować 1,4 miliarda CZK. Ze względu na niekorzystną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa oraz skutki zmian gospodarczych konieczna będzie ponowna analiza tego planu.

Największą rozpoczętą inwestycją w 2020 roku będzie budowa nowej linii do obierania stali o wartości 715 milionów CZK. W ramach tej inwestycji firma skupi się również na redukcji emisji CO2. Huta jest gotowa do przekształcenia i unowocześnienia produkcji, tak aby była ona jeszcze najbardziej ukierunkowana na aspekty ekologiczne. W zakresie odpylania huta osiągnęła maksymalny, możliwy poziom emisji, a dzięki ogromnym inwestycjom ograniczyła emisję pyłów do 128 ton w 2019 roku. Do 2030 roku Huta Trzyniec zamierza zmniejszyć emisję CO2 o jedną czwartą.

Ten rok będzie jednak trudny. „Przed pandemią liczyliśmy na wyższą produkcję stali aniżeli w roku poprzednim. Obecna prognoza wyniku ekonomicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o rynkowe ceny sprzedaży, nie jest zbyt korzystna“ powiedział Jan Czudek, Dyrektor Generalny Huty Trzyniec. Na wynik ekonomiczny wpłynie słaby wzrost gospodarki europejskiej, niepewność związana ze zmianami w motoryzacji, niedostateczna ochrona przed napływem taniej stali do Europy tzw. safeguards oraz skutki pandemii COVID-19.