<< back

Ochrona środowiska naturalnego

Integralnym obszarem działalności HUTY TRZYNIEC jest już od kilku lat program ochrony środowiska naturalnego, ukierunkowany szczególnie na ciągłe obniżanie emisji spalin. Długookresowy plan prac koncepcyjnych w tej dziedzinie daje już pozytywne wyniki. Stopniowa regeneracja okolicznych lasów beskidzkich to skutek obniżania emisji gazu i pyłu do atmosfery. Wszystkie hutnicze i energetyczne agregaty wyposażone są dzisiaj w profesjonalne filtry. Agregaty energetyczne są dodatkowo zaopatrzone w urządzenia odsiarczające stosowane w produkcji koksochemicznej.

Wykorzystanie na terenie huty systemu oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń wodnych umożliwia wypuszczanie do rzek wody takiej samej jakości jak ta, którą huta pobiera na potrzeby realizowanego procesu technologicznego. Laboratoria gospodarki wodnej regularnie przeprowadzają pobór próbek z Huty Trzyniec w celu śledzenia jakości wód odpadowych, przemysłowych, gruntowych, powierzchniowych i pitnych. Kwestia zagospodarowania odpadów powstałych w procesie produkcji hutniczej jest również rozwiązywana zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Znaczna część odpadów jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana w produkcji hutniczej, pozostała część stanowi produkt wtórny i przetwarzana jest w innych sektorach przemysłu oraz w rolnictwie. Odpady, które nie są poddawane recyklingowi i nie mogą zostać w żaden inny sposób przetworzone pozostają na wysypiskach, spełniających ścisłe normy sanitarne, regulowane ustawą o ochronie środowiska. Nieodłączną częścią programu ochrony środowiska naturalnego jest dbałość o zieleń miejską na terenie huty oraz ochrona biokorytarza rzeki Olzy.

Opisane wyżej działania wskazują na to, że Huta Trzyniec jest trwale zainteresowana obniżaniem niekorzystnego wpływu produkcji hutniczej na środowisko naturalne. Huta Trzyniec spełnia również wszystkie rygorystyczne wymagania oraz zaostrzone limity emisji szkodliwych substancji, które odpowiadają standardom Unii Europejskiej. Warto dodać, że w niektórych przypadkach poziom emisji gazów i pyłów jest znacznie niższy niż zakładają to owe normy.

Raport o odpowiedzialności społecznej

CSR Report 2020 icon Corporate Social Responsibility Report 2020, pdf 5.4 MB
Corporate Social Responsibility Report 2019, pdf 4.4 MB
Corporate Social Responsibility Report 2018, pdf 3.5 MB

 

 

Dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy Hutą Trzyniec, Ministerstwem Środowiska i województwem morawsko-śląskim dnia 24.4.2018

Dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy Hutą Trzyniec, Ministerstwem Środowiska i województwem morawsko-śląskim dnia 24.4.2018